• ALGEMENE VOORWAARDEN

I. Sluiting van een contract

1. Aanbiedingen zijn altijd onder voorbehoud.
2. Tenzij anders overeengekomen geldt de afleverbon voor alle aankopen als orderbevestiging.
3. Vertegenwoordigers, verkopers en andere medewerkers zijn uitsluitend bevoegd bestellingen op te nemen.

Ons bedrijf controleert regelmatig uw kredietwaardigheid bij het sluiten van contracten en in bepaalde gevallen waar er een gerechtvaardigd belang is. Hiervoor geven wij uw naam en contactgegevens door aan de kredietmaatschappij.

II. Prijs

Tenzij vaste prijzen zijn overeengekomen, gelden onze bij aflevering geldende catalogusprijzen. Alle prijzen zijn exclusief de huidige omzetbelasting. De berekening is gebaseerd op de prijzen geldig op de dag van levering. De verkoper heeft het recht om de prijzen te corrigeren in het geval van kostenverhogingen, prijswijzigingen, veranderingen in vrachttarieven en andere kosten die zich voordoen na het sluiten van het contract.

III. Risico-overgang, verzending, vracht

De leverancier kiest de verzendroute en verzendmethode. Levering vindt plaats op het adres van de koper. Er moeten verschillende lospunten worden overeengekomen.

Het risico van levering gaat over wanneer het voertuig of de contractdrager van de leverancier de goederen naar de koper verzendt. Als de goederen worden opgehaald door het voertuig van de koper of de contractdrager, gaat het risico over op de koper wanneer de goederen worden uitgegeven in de winkel of het magazijn van de leverancier.

Indien een eigendomsverzekering op verzoek van de koper wordt afgesloten of een aanvullende verpakking wordt aangevraagd, draagt hij de kosten.

IV. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle vorderingen uit de zakelijke relatie, inclusief alle bijkomende vorderingen, volledig zijn betaald en totdat een saldo op de lopende rekening van de koper is betaald. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door de koper worden verkocht, wijst de koper hierbij zijn vordering op de aankoopprijs volledig toe aan zijn klant, die hij op verzoek moet aankondigen.

De koper mag de onder eigendomsvoorbehoud ontvangen zaken niet verpanden, noch als zekerheid stellen.

Het eigendomsvoorbehoud blijft ook bestaan ​​als individuele vorderingen zijn opgenomen in een lopende factuur en het saldo is opgenomen en erkend. De koper kan de eigendom van de goederen niet verkrijgen door ze tot een nieuw item te verwerken; hij verwerkt ze voor de verkoper. De verwerkte goederen dienen om de claim van de reservering van de verkoper veilig te stellen. In het geval van verwerking met buitenlandse goederen die niet aan de koper toebehoren door de koper, wordt de verkoper mede-eigenaar van het nieuwe item in de verhouding van de waarde van zijn goederen tot de verwerkte derde. De koper moet de voorwaardelijke eigendom van de goederen aan zijn klanten voorbehouden totdat zij de aankoopprijs volledig hebben betaald.

Alle claims van de koper uit de doorverkoop van de gereserveerde goederen worden overgedragen aan de verkoper. De koper is bevoegd de vordering uit de doorverkoop op te nemen. Op verzoek van de verkoper moet de schuldenaar hem op de hoogte stellen van de toegewezen vordering.

V. Betalingsvoorwaarden

Facturen zijn betaalbaar via automatische incasso of overschrijving en onder rembours. De facturen zijn betaalbaar 5 kalenderdagen na de factuurdatum. Als de ontvangst van de factuur onzeker is, wordt de vervaldatum gemeten na ontvangst van de goederen.

Indien de koper, die niet de eindgebruiker is, een betalingsachterstand heeft, is de verkoper gerechtigd een vertragingsrente van 8% boven het geldende basistarief in rekening te brengen.

In geval van verzuim zal de verkoper de zaak rechtstreeks voor incasso doorsturen naar zijn incassobureau.

In geval van betalingsachterstand kan de verkoper eventuele kortingen of andere voordelen intrekken. Hetzelfde geldt in het geval dat de koper in financieel verlies raakt of wanneer een aanzienlijke verslechtering van de financiële situatie van de koper bekend wordt, wat de betalingsaanvragen van de verkoper in gevaar kan brengen. In dit geval kan de verkoper zijn uitstekende prestaties weigeren totdat een redelijk voorschot is betaald of zekerheid is gesteld, onverminderd verdere juridische opties.

Gedeeltelijke leveringen (standaard verkoopeenheden) worden beschouwd als een gesloten transactie en zijn onderworpen aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden. Verrekening met vorderingen van verkoper is uitgesloten, tenzij de tegenvordering onbetwist, identiek of wettelijk vaststaat. De uitoefening van het commerciële retentierecht is uitgesloten. Anders is een retentierecht alleen toegestaan ​​als het gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie. Kennisgevingen van gebreken ontslaan niet van de verplichting tot tijdige betaling.

VI. Levering

Als de verkoper in gebreke is met de levering en de koper heeft toegestaan een redelijke uitstelperiode in te stellen, heeft de koper het recht om het contract te herroepen. De herroeping moet onmiddellijk na de vastgestelde termijn schriftelijk aan de verkoper worden gemeld.

Als de levering wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is, b.v. Door overmacht etc. verandert de levertijd met de duur van deze vertraging en een redelijke aansluitende levertijd.

De oproepperiode voor oproepopdrachten is maximaal 60 dagen. Als er na deze periode van 60 dagen geen oproep is, kan de leverancier ervoor kiezen om het contract uit te voeren of op te zeggen.

VII. Garantie bij defecten en aansprakelijkheid

De garantieperiode voor nieuwe apparaten is twee jaar vanaf de factuurdatum. Gebruikte apparaten worden geleverd zonder garantie of retour. Deze termijn is een verjaringstermijn en geldt ook voor aanspraken op vergoeding van gevolgschade als gevolg van een gebrek, voor zover geen aanspraak op onrechtmatige daad wordt gedaan.

Als er een defect is in het gekochte item waarvoor de verkoper verantwoordelijk is, heeft de verkoper het recht om te kiezen om het defect te herstellen of om een ​​vervanging te bieden. Als de verkoper niet klaar is voor deze service of niet in staat is of wordt vertraagd buiten redelijke termijnen om redenen waarvoor de verkoper verantwoordelijk is, of als de herstelmaatregelen / vervangende levering op een andere manier mislukken, heeft de koper het recht om te kiezen het contract opzeggen of om een ​​overeenkomstige verlaging van de aankoopprijs verzoeken.

Tenzij hieronder anders vermeld, zijn verdere aanspraken van de koper – ongeacht de juridische redenen – uitgesloten. De verkoper is daarom niet aansprakelijk voor schade die niet aan het leveringsartikel zelf is ontstaan; in het bijzonder is de verkoper niet aansprakelijk voor winstderving of ander financieel verlies van de klant. Voor zover aansprakelijkheid door de verkoper wordt uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing indien de oorzaak van de schade is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid. Hetzelfde geldt in het geval van aanvankelijk onvermogen of de onmogelijkheid om vertegenwoordigd te zijn.

Als de verkoper nalatig een essentiële contractuele verplichting schendt, is de verplichting tot vergoeding van materiële schade of persoonlijk letsel beperkt tot de typisch voorkomende schade.

Verkoper is:
PL Audio Benelux
Grotestraat 69c
5141JN   Waalwijk

X. Slotbepaling

Indien een bepaling van het contract of de algemene voorwaarden nietig is of wordt of het contract onvolledig is, wordt de overige inhoud van het contract niet aangetast. De ineffectieve bepaling wordt vervangen door een bepaling die economisch zo dicht mogelijk bij het doel van de ineffectieve bepaling komt. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten in het contract.